Prace komisji sejmowych
Blog

Czym zajmuje się komisja sejmowa?

W procedurze parlamentarnej pewne kwestie są przydzielane komisjom, a komisja zajmuje się daną sprawą, szczegółowo ją bada i przedstawia całej Izbie sprawozdanie z wyników jej rozpatrzenia.

Sprawozdanie komisji jest zbiorową opinią członków komisji na temat sprawy, która została jej powierzona. Z okazji piątej rocznicy prac Sejmu Biblioteka Narodowa wydała książkę zawierającą streszczenia najważniejszych sprawozdań sejmowych wydanych przez komisję sejmową w ciągu ostatnich czterech lat.

Wyboru streszczeń dokonali redaktorzy, starając się przedstawić obraz prac Sejmu w danym momencie, a także zarysować główne tendencje w działalności Sejmu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Książka została podzielona na pięć części, z których każda poświęcona jest odrębnemu aspektowi działalności Sejmu. Każdą z nich rozpoczyna wstęp redakcyjny. Po wstępie redakcyjnym następuje zasadnicza część książki, na którą składają się sprawozdania poselskie. Część końcowa książki została poświęcona wykazowi źródeł bibliograficznych.

prace komisji sejmowych

Prace komisji sejmowych: współpraca posłów

Komisje sejmowe mają odgrywać istotną rolę w kształtowaniu polskiego prawa. Komisje sejmowe są miejscem, w którym różne partie polityczne i grupy posłów mogą znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia i wypracować konsensus w sprawie projektów legislacyjnych.

Sukces komisji parlamentarnych zależy w dużej mierze od gotowości parlamentarzystów do regularnej współpracy i aktywnego uczestnictwa w pracach komisji parlamentarnych. Praca komisji parlamentarnych pokazuje, że partie parlamentarne są skłonne do współpracy na zasadzie konsensusu w sprawach ważnych dla całego kraju.

Zdarzały się również sytuacje, w których partie parlamentarne spotykały się, aby wspólnie rozwiązywać problemy ważne dla poszczególnych regionów kraju.

Prace komisji sejmowych: postępy

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił znaczny postęp w pracach komisji parlamentarnych, zwłaszcza w zakresie przyjmowania aktów prawnych i rozpatrywania spraw leżących w interesie publicznym.

Pierwszym punktem na liście postępów jest przyjmowanie aktów prawnych, które stanowiło istotny obszar zainteresowania Sejmu. Do końca 2018 roku Sejm uchwalił ponad 2 tys. aktów prawnych, z których większość została zainicjowana przez rząd. Od pierwszego posiedzenia w październiku 2015 r.

Sejm przyjął prawie 500 aktów prawnych, przy czym w obecnym cyklu parlamentarnym co miesiąc przyjmowanych jest około 8-10 aktów prawnych. Sejm przyjął ustawy dotyczące szerokiego zakresu zagadnień, w tym polityki społecznej, edukacji, obronności, transportu i środowiska.

Wpisy dotyczace artykułu